Slobodný Suverénny Európsky Štát

Proklamácia Slobodného Suverénneho Európskeho Štátu

 

My, dolupodpísaní členovia Slobodného Suverénneho Európskeho Štátu, týmto vyhlasujeme, že pod názvom

 

„Slobodný Suverénny Európsky Štát“

 

zakladáme našu obnovenú spoločnosť založenú na zjednotení slobodných ľudí. Týmto vytvárame skutočne humánnu spoločnosť ako základný kameň slobody a mieru všetkých európskych štátov. Spoločné dobro všetkých ľudí žijúcich v mieri na území Európy je naším deklarovaným cieľom.

 

Vidíme potrebu vytvorenia úplne novej spoločnosti, pretože globalizácia viedla k veľkej neistote medzi ľuďmi. Ľudia, ako aj príroda, boli degradovaní na čisto ekonomický faktor.

 

Mocní tohto sveta využili krízy v minulosti na rozdelenie obyvateľstva a naďalej v tom pokračujú. Výsledkom je nespravodlivé rozdeľovanie zdrojov a tovarov, nerovnaké zaobchádzanie vo všetkých situáciách a nesloboda. Príroda, ako základ našej existencie, je tiež stále viac a viac nenávratne ničená. Chýba úcta k živému a prírodnému, ako aj k službám, ktoré nie sú odmeňované peniazmi.

 

Odpoveď na súčasné výzvy nemôže spočívať v ešte väčšej mechanizácii a ďalšom oddeľovaní človeka od prírody.

 

Doterajšie štátne formy už nie sú schopné zabezpečiť základné životné podmienky, ktoré my a naše deti potrebujeme pre živú a slobodnú budúcnosť.

 

Demokratické základy sú obchádzané alebo sa jednoducho rušia bez ohľadu na právne základy. Súdy sa riadia politikou a už nie zákonom. Celé národy v Európe pomaly upadajú do otroctva.

 

Nová spoločnosť, tento nový štát, je štátom nás všetkých – nie sme poddaní a nie sme závislí. Sme členmi, a teda ako vlastníci, tvorcami tohto štátu. Naša príslušnosť nevyplýva z nášho miesta narodenia, ale z nášho presvedčenia a našej slobodnej vôle.

 

Sme slobodní od narodenia a všetci máme rovnaké práva a príležitosti. Je našou povinnosťou, ako členov tohto spoločenstva, ukončiť súčasnú éru nespravodlivosti a nerovnosti.

 

Zastávame novú formu ľudského spolužitia. Všetci sme bratia a sestry – žiadny jazyk a žiadna hranica nás už viac nerozdelia. Túto spoločnosť vytvoríme a dobudujeme spoločne – ako miesto jednoty, slobody, zodpovednosti, spolurozhodovania a spoluvytvárania. Každý je tu dôležitý, každý jednotlivec má svoje miesto.

 

Našou spoločnou úlohou je zabezpečiť mier, navonok aj vo vnútri, aby si každý mohol nájsť svoju cestu ku šťastiu.

 

Nereprezentujeme socializmus ani komunizmus, ale skoncujeme so súčasnou formu kapitalizmu. Naše konanie nebude viesť nenásytná honba za ziskom, ale snaha o šťastie a harmóniu pre všetkých v spoločenstve.

 

Naše konanie sa bude riadiť nasledujúcimi zásadami:

  • Rešpektujeme prírodu ako základ našej existencie.
  • Naša príslušná kultúra, identita a naše rôzne jazyky musia byť zachované ako nezávislé a oceňované vo svojej rozmanitosti.
  • Inštitúcia prijímajúcej ľudskej rodiny tvorí základ našej spoločnosti.
  • Nový štát vytvára dobré životné podmienky pre ľudí, zvieratá, rastliny a prírodu. Spravodlivo rozdeľuje zdroje a zohľadňuje potrebné fázy odpočinku.
  • Vítané je pokojné spolunažívanie a vzájomná ohľaduplnosť, úcta a rešpekt k vlastnému životu, životu iných ľudí, všetkých ostatných bytostí a k prírode.
  • Všetci občania majú možnosť sa slobodne rozvíjať a vyjadrovať v medziach zákona, pokiaľ neobmedzujú slobodu inej osoby.

 

Dôležité osoby v našom štátnom spoločenstve sú volené občanmi a len na dobu určitú. Dôležité rozhodnutia robia výlučne ľudia prostredníctvom hlasovania. Štát reprezentuje 12 nezávislých delegátov a jedna hlava štátu.

 

Životným priestorom a spoločným majetkom Slobodného Suverénneho Európskeho Štátu je územie kontinentu Európy, ktoré sa používa na základe vôle vlastníka.

 

Pozývame všetkých ľudí, aby sa k nášmu štátu pripojili registráciou ako prejavom svojej vôle.

 

Slobodný suverénny európsky štát

Sebestačný spoločný život a byť tu jeden pre druhého. V mieri, so vzájomnou úctou, rešpektom a ohľaduplnosťou – ku vlastným životom, životom iných ľudí a všetkých bytostí a k prírode.

 

Výzva na nový začiatok pre slobodný život v novom mierovom štáte. Pridáte sa a pomôžete nám vybudovať tento štát?

Zaregistrovať
občianstvo