STAT EUROPEAN SUVERAN LIBER

Stat European
Suveran Liber - SESL

Un apel la un nou început pentru o viață liberă într-un nou stat pașnic. Îi invităm pe toți
oamenii să se alăture statului nostru, înregistrându-se ca expresie a voinței lor.

Spoločný cieľ

Sebestačný spoločný život a byť tu jeden pre druhého. V mieri, so vzájomnou ohľaduplnosťou, rešpektom a úctou – ku vlastným životom, životom iných ľudí a všetkých bytostí a k prírode.

Čo je SLOBODNÝ Suverénny európsky štát?

Slobodný Suverénny Európsky Štát bol založený v súlade so zákonom a v súčasnosti sa ďalej rozvíja. Spája ľudí, ktorí sa chcú vymaniť zo štruktúr súčas-ných európskych štátov. Ľudia, ktorí chcú žiť podľa presvedčenia, že rozhodovať by mal ľud a nie vláda.

Ako táto myšlienka vyzerá v praxi?

V SSES je vláda nahradená zástupcami z ľudu, o dô-ležitých otázkach rozhodujú ľudia prostredníctvom ľudového hlasovania (referenda). Za všetky základné služby zodpovedá jedna správa… školstvo, vzdelávanie, doprava, kultúra, zdravotníctvo, energetika, odpadové hospodárstvo, bývanie.

Aké sú ciele?

Všetci ľudia majú rovnaké právo na: jedlo, vzdelanie, prácu, zdravie, lásku a šťastie, rovnocenné zaobchádzanie, majetok a slobodu prejavu. Každý občan prispieva svojím dielom k tomu, aby toto všetko bolo možné. „Štátne“ inštitúcie, ako sú nemocnice, školy, vodárne atď., sú neziskové organizácie a slúžia len na pokrytie potrieb občanov SSES.

Hodnoty Nového štátu

Hodnoty sú orientované na spoločné dobro, osobnú zod povednosť každého jednotlivca, ľudskú dôstojnosť, ako aj na zákony prírody a stvorenia a rozvíjajúce sa vedomie o nich. Dôležitým mottom je: Sloboda jednotlivca končí tam, kde narúša slobodu druhého. Ide nám o ochranu VŠETKÉHO života, jeho rešpektovanie a zachovanie pre budúcnosť.

FAQ

Štátne územie predstavujú pozemky vo vlastníctve tých Európanov, ktorí sa zaregistrovali ako
občania SSES. Zostávajú ich vlastníkmi, ale na základe vyhlásenia svojej vôle ich prevádzajú na SSES
ako štátne územie. Informácie: Štátne územie nemusí byť súvislé.

O občianstvo môže požiadať ktokoľvek. Nájomníci (t.j. tí, ktorí nevlastnia žiaden pozemok/dom) budú
zaevidovaní ako spoluvlastníci dostupného pozemku, ktorý už patrí do SSES.

O občianstvo a cestovný pas možno požiadať na webovej adrese www.europe-state.eu za poplatok
50 eur. Predbežne sa vydáva na obdobie 5 rokov.

Sú to základné hodnoty, ktoré spájajú všetkých Európanov. Hodnoty, ktoré zjednocujú Európu ako
jeden celok a umožňujú nám zachovať rozmanitosť, a zároveň sa zjednotiť ako spoločenstvo. Pod
silným duchovným vedením bolo vytvorené prvotné spoločenské dielo, ktoré je fundamentálnym
základom spoločnej ústavy. Neskôr, na základe zapojenia občanov, budú vystavané aj ďalšie časti
ústavy.

Potrebujeme vás všetkých, ktorí ste na tento krok pripravení a, samozrejme, spoluobčanov s právnickým vzdelaním pre patričné právne texty, odborníkov z oblasti medicíny, ekonomiky
a všetkých oblastí, ktoré tvoria humánnu spoločnosť. Ak máte záujem, v registračnom formulári zaškrtnite príslušné políčko.

Socálne služby by mali byť zapezpečované pomocou štátnych neziskových inštitúcií, pričom sa plne rešpektuje slobodná voľba a sebaurčenie občana. SSES je úplne nový štát, ktorý by sme chceli vybudovať spoločne s vami.

 

Príklad v oblasti zdravotníctva:

Každý jednotlivec sám rozhoduje o svojom tele. Primeraná bezplatná zdravotná starostlivosť musí byť v plnom rozsahu dostupná a zabezpečená pre každého človeka. Medicína by mala byť celostná – pre telo, myseľ a psychiku (dušu). Rôzne liečebné metódy (naturopatia, alternatívna medicína a konvenčná medicína) fungujú ruka v ruke a vzájomne sa dopĺňajú.

 

Ďalší príklad týkajúci sa vzdelávania:
Každý občan má právo na bezplatné a radostné vzdelávanie. Individuálne talenty sa vnímajú, oceňujú a podporujú. Sociálny kresťansky orientovaný rozvoj ľudí je prvoradým cieľom.

Nie. S výnimkou Rakúska majú ostatné európske krajiny možnosť dvojitého občianstva. To znamená,
že človek si zachováva (pokým SSES nedosiahne veľkosť potrebnú na sebestačnosť) svoje doterajšie
občianstvo.

V konečnom dôsledku všetky, pretože príslušnosť k novému štátu vyhlasujú občania zo všetkých
ostatných európskych krajín.

Požiadať o občianstvo a pas môžete kliknutím na zelené tlačidlo. Následne budete presmerovaní na registračnú stránku, kde budete prehľadne vidieť celý proces registrácie. Te pozostáva zo štyroch krokov.

Nazačiatku má proces registrácie 4 jednoduché rýchle kroky. Pozostáva zo zadania identifikačných údajov, verifikácie a platby.

 

Následne vám do emailu bude zaslaný dekrét potvrdzujúci vaše občianstvo. Email by vám mal byť doručený do 48 hodín. Súčasťou žiadosti o občianstvo je aj žiadosť o vydanie štátneho dokladu (pasu). Pas vám bude doručený na korešpondenčnú adresu. Doba výroby a doručenia pasu závisí od množstva žiadostí. Môže sa predĺžiť aj na niekoľko týždňov.

 

Slobodný Suverénny Európsky Štát je úplne novo založený štát. Od každého občana sa očakáva súlad so základnými hodnotami. Štátna ústava ako aj fungovanie štátnej správy bude nastavené spoločne s občanmi štátu. O všetkých dôležitých otázkach rozhodujú občania formou ľudovej voľby (referenda). Pod silným duchovným vedením bolo vytvorené prvotné spoločenské dielo, ktoré je fundamentálnym základom spoločnej ústavy. Neskôr, na základe zapojenia občanov, budú vystavané aj ďalšie časti ústavy.


Potrebujeme vás všetkých, ktorí ste na tento krok pripravení a, samozrejme, spoluobčanov s právnickým vzdelaním pre patričné právne texty, odborníkov z oblasti medicíny, ekonomiky a všetkých oblastí, ktoré tvoria humánnu spoločnosť.

Áno. Žiadosť o udelenie občianstva a súčasne pas je spoplatnená sumou 50 eur. Táto suma sa uhrádza priamo počas registrácie. Platba môžete urobiť online, platobnou alebo kreditnou kartou. Online proces úhrady je zabezpečený cez overenú platobnú bránu Stripe.

Dokumenty Štátu

Sebestačný spoločný život a byť tu jeden pre druhého. V mieri, so vzájomnou ohľaduplnosťou, rešpektom a úctou – ku vlastným životom, životom iných ľudí a všetkých bytostí a k prírode.

Vyhlásenie nezávislosti

My, dole podpísaní, vyhlasujeme dnes, v sobotu 20. mája 2023, na adrese …. v Cardone v Španielsku, zriadenie:

 

Slobodného Suverénneho Európskeho Štátu


a vyhlasujeme, že sme nezávislí od všetkých štátov na území Európy. Tento nový zvrchovaný štát, opísaný v proklamácii z toho istého dňa, je viazaný len božskými zákonmi prírody, vesmíru a ľudskej rodiny. My, dole podpísaní, tvoríme Zakladajúcu radu… pozrieť celý dokument.

PROKLAMÁCIA

My, dolupodpísaní členovia Slobodného Suverénneho Európskeho Štátu, týmto vyhlasujeme, že pod názvom:

 

Slobodný Suverénny Európsky Štát

 

zakladáme našu obnovenú spoločnosť založenú na zjednotení slobodných ľudí. Týmto vytvárame skutočne humánnu spoločnosť ako základný kameň slobody a mieru všetkých európskych štátov. Spoločné dobro všetkých ľudí žijúcich v mieri na území Európy je… pozrieť celý dokument.

Dôležité videá

Slobodný suverénny európsky štát

Sebestačný spoločný život a byť tu jeden pre druhého. V mieri, so vzájomnou úctou, rešpektom a ohľaduplnosťou – ku vlastným životom, životom iných ľudí a všetkých bytostí a k prírode.

Zaregistrovať
občianstvo