Slobodný Suverénny Európsky Štát

"Všetci hovorili:
'To nedokážete urobiť. Ako by ste to už len mohli zvládnuť?'
Potom prišlo niekoľko odvážlivcov,
a jednoducho to spravili!"

Slobodný suverénny európsky štát - SSES

Výzva na nový začiatok pre slobodný život v novom mierovom štáte.
Pozývame všetkých ľudí, aby sa k nášmu štátu pripojili registráciou
ako prejavom svojej vôle.

Spoločný cieľ

Sebestačný spoločný život a byť tu jeden pre druhého. V mieri, so vzájomnou ohľaduplnosťou, rešpektom a úctou – ku vlastným životom, životom iných ľudí a všetkých bytostí a k prírode.

Čo je SLOBODNÝ Suverénny európsky štát?

Slobodný Suverénny Európsky Štát bol založený v súlade so zákonom a v súčasnosti sa ďalej rozvíja. Spája ľudí, ktorí sa chcú vymaniť zo štruktúr súčas-ných európskych štátov. Ľudia, ktorí chcú žiť podľa presvedčenia, že rozhodovať by mal ľud a nie vláda.

Ako táto myšlienka vyzerá v praxi?

V SSES je vláda nahradená zástupcami z ľudu, o dô-ležitých otázkach rozhodujú ľudia prostredníctvom ľudového hlasovania (referenda). Za všetky základné služby zodpovedá jedna správa… školstvo, vzdelávanie, doprava, kultúra, zdravotníctvo, energetika, odpadové hospodárstvo, bývanie.

Aké sú ciele?

Všetci ľudia majú rovnaké právo na: jedlo, vzdelanie, prácu, zdravie, lásku a šťastie, rovnocenné zaobchádzanie, majetok a slobodu prejavu.Každý občan prispieva svojím dielom k tomu, aby toto všetko bolo možné. „Štátne“ inštitúcie, ako sú nemocnice, školy, vodárne atď., sú neziskové organizácie a slúžia len na pokrytie potrieb občanov SSES.

Hodnoty Nového štátu

Hodnoty sú orientované na spoločné dobro, osobnú zod povednosť každého jednotlivca, ľudskú dôstojnosť, ako aj na zákony prírody a stvorenia a rozvíjajúce sa vedomie o nich. Dôležitým mottom je: Sloboda jednotlivca končí tam, kde narúša slobodu druhého. Ide nám o ochranu VŠETKÉHO života, jeho rešpektovanie a zachovanie pre budúcnosť.

FAQ

Národné územie je územie vo vlastníctve tých Európanov, ktorí sa zaregistrovali ako občania SSES. Títo občania zostávajú vlastníkmi so všetkými právami, ale svoju pôdu na základe vyhlásenia svojej vôle previedli na SSES ako národné územie. SSES sa súčasne vzdáva všetkých práv na toto nové národné územie. Poznámka: Národné územie nemusí byť súvislé.

O občianstvo v SSES môže požiadať ktokoľvek bez ohľadu na to, či do štátu vloží alebo nevloží pozemok/dom na základe vyjadrenia svojej vôle.

O občianstvo a cestovný pas možno požiadať na webovej adrese www.europe-state.eu za poplatok 50 eur. Predbežne sa vydáva na obdobie 5 rokov.

Sú to základné hodnoty, ktoré spájajú všetkých Európanov. Hodnoty, ktoré zjednocujú Európu ako jeden celok a umožňujú nám zachovať rozmanitosť, a zároveň sa zjednotiť ako spoločenstvo. Pod silným duchovným vedením bolo vytvorené prvotné spoločenské dielo, ktoré je fundamentálnym základom spoločnej ústavy. Neskôr, na základe zapojenia občanov, budú vystavané aj ďalšie časti ústavy.

Potrebujeme vás všetkých, ktorí ste na tento krok pripravení a, samozrejme, spoluobčanov s právnickým vzdelaním pre patričné právne texty, odborníkov z oblasti medicíny, ekonomiky
a všetkých oblastí, ktoré tvoria humánnu spoločnosť. Ak máte záujem, v registračnom formulári zaškrtnite príslušné políčko.

Socálne služby by mali byť zapezpečované pomocou štátnych neziskových inštitúcií, pričom sa plne rešpektuje slobodná voľba a sebaurčenie občana. SSES je úplne nový štát, ktorý by sme chceli vybudovať spoločne s vami.

Príklad v oblasti zdravotníctva:

Každý jednotlivec sám rozhoduje o svojom tele. Primeraná bezplatná zdravotná starostlivosť musí byť v plnom rozsahu dostupná a zabezpečená pre každého človeka. Medicína by mala byť celostná – pre telo, myseľ a psychiku (dušu). Rôzne liečebné metódy (naturopatia, alternatívna medicína a konvenčná medicína) fungujú ruka v ruke a vzájomne sa dopĺňajú.

Ďalší príklad týkajúci sa vzdelávania:
Každý občan má právo na bezplatné a radostné vzdelávanie. Individuálne talenty sa vnímajú, oceňujú a podporujú. Sociálny kresťansky orientovaný rozvoj ľudí je prvoradým cieľom.

Áno, kedykoľvek. V takom prípade sa poplatok vo výške 50 eur nevracia.

Nie. Takmer pri všetkých európskych krajinách je možnosť dvojitého občianstva. To znamená, že človek si zachováva (pokým SSES nedosiahne veľkosť potrebnú na sebestačnosť) svoje doterajšie občianstvo.

 

Výnimkou je Rakúsko a Slovensko. Napr. v prípade Slovenska, ak sa stanete občanom iného štátu, a nežili ste na jeho území 5 rokov, automaticky strácate štatút občana Slovenskej republiky.

 

Aj v prípadoch rizika straty doterajšieho občianstva môže daná osoba požiadať o občianstvo. V takejto situácii jej bude udelený štatút „čakateľa“ a to na dobu, aká bude potrebná. V prípade, že takáto osoba nevlastní žiadny pozemok, ktorý by chcela z vlastnej vôle vložiť do SSES, bude jej darovaná časť z dostupných pozemkov, ktoré už sú poskytnuté SSES. Takýmto spôsobom po 5 rokoch odo dňa potvrdenia registrácie dokáže deklarovať pobyt na území druhého štátu, v tomto prípade SSES.

V konečnom dôsledku všetky, pretože príslušnosť k novému štátu vyhlasujú občania zo všetkých ostatných európskych krajín.

Požiadať o občianstvo a pas môžete kliknutím na zelené tlačidlo. Následne budete presmerovaní na registračnú stránku, kde budete prehľadne vidieť celý proces registrácie. Te pozostáva zo štyroch krokov.

Nazačiatku má proces registrácie 4 jednoduché rýchle kroky. Pozostáva zo zadania identifikačných údajov, verifikácie a platby.

Následne vám do emailu bude zaslaný dekrét potvrdzujúci vaše občianstvo. Email by vám mal byť doručený do 48 hodín. Súčasťou žiadosti o občianstvo je aj žiadosť o vydanie štátneho dokladu (pasu). Pas vám bude doručený na korešpondenčnú adresu. Doba výroby a doručenia pasu závisí od množstva žiadostí. Môže sa predĺžiť aj na niekoľko týždňov.

Slobodný Suverénny Európsky Štát je úplne novo založený štát. Od každého občana sa očakáva súlad so základnými hodnotami. Štátna ústava ako aj fungovanie štátnej správy bude nastavené spoločne s občanmi štátu. O všetkých dôležitých otázkach rozhodujú občania formou ľudovej voľby (referenda). Pod silným duchovným vedením bolo vytvorené prvotné spoločenské dielo, ktoré je fundamentálnym základom spoločnej ústavy. Neskôr, na základe zapojenia občanov, budú vystavané aj ďalšie časti ústavy.

Potrebujeme vás všetkých, ktorí ste na tento krok pripravení a, samozrejme, spoluobčanov s právnickým vzdelaním pre patričné právne texty, odborníkov z oblasti medicíny, ekonomiky a všetkých oblastí, ktoré tvoria humánnu spoločnosť.

Áno. Žiadosť o udelenie občianstva a súčasne pas je spoplatnená sumou 50 eur. Táto suma sa uhrádza priamo počas registrácie. Platba môžete urobiť online, platobnou alebo kreditnou kartou. Online proces úhrady je zabezpečený cez overenú platobnú bránu Stripe.

Dokumenty Štátu

Sebestačný spoločný život a byť tu jeden pre druhého. V mieri, so vzájomnou ohľaduplnosťou, rešpektom a úctou. Podávame tiež  ruku k mieru a dobrému susedstvu všetkým našim susedným štátom a ich národom. Naša výzva smeruje ku všetkým ľuďom, ktorí žijú v Európe, aby sa k nám pridali a pomohli vybudovať Slobodný Suverénny Európsky Štát.

Vyhlásenie nezávislosti

My, dolupodpísaní, vyhlasujeme dňa 20. mája 2023 zriadenie:

 

Slobodného Suverénneho Európskeho Štátu

 

a vyhlasujeme, že sme nezávislí od všetkých štátov na území Európy. Tento nový zvrchovaný štát, opísaný v proklamácii z toho istého dňa, je viazaný len božskými zákonmi prírody, vesmíru a ľudskej rodiny. My, dolupodpísaní, tvoríme Zakladajúcu radu… pozrieť celý dokument

PROKLAMÁCIA

My, dolupodpísaní členovia Slobodného Suverénneho Európskeho Štátu, týmto vyhlasujeme, že pod názvom:

 

Slobodný Suverénny Európsky Štát

 

zakladáme našu obnovenú spoločnosť založenú na zjednotení slobodných ľudí. Týmto vytvárame skutočne humánnu spoločnosť ako základný kameň slobody a mieru všetkých európskych štátov. Spoločné dobro všetkých ľudí žijúcich v mieri na území Európy je… pozrieť celý dokument.

Dôležité videá

Slobodný suverénny európsky štát

Sebestačný spoločný život a byť tu jeden pre druhého. V mieri, so vzájomnou úctou, rešpektom a ohľaduplnosťou – ku vlastným životom, životom iných ľudí a všetkých bytostí a k prírode.

 

Výzva na nový začiatok pre slobodný život v novom mierovom štáte. Pridáte sa a pomôžete nám vybudovať tento štát?

Zaregistrovať
občianstvo